xxxbom.com avthfull.com

o14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Categories

ITA
  • คู่มือนิเทศภายใน
OIT-o14-1คู่มือนิเทศภายใน
  • คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
OIT-o14-2-
  • คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (ว 9.2564) และการใช้งานระบบ DPA
OIT-o14-3-
  • คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
OIT-o14-4คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
  • คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
OIT-o14-6-คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือ-ฯ-65
  • คู่มือใช้งานระบบPSSchoolสำหรับครู
OIT-o14-7-สำหรับครู_คู่มือใช้งานระบบPSSchool
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม PS School สำหรับนักเรียน
OIT-o14-8-คู่มือการใช้งานโปรแกรม-PS-School-มีQr-code
  • คู่มือการใช้งานระบบศูนย์อาหารPS School
OIT-o14-9-คู่มือการใช้งานระบบศูนย์อาหารPS

 

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.