“โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ชุมชน”

วิสัยทัศน์ โรงเรียนพานทอง

ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียนพานทอง

  • ปี พ.ศ. 2490 เปิดสอนชั้นมัธยม ปีที่ 1 โรงเรียน “ย้อมนิสัยพานทอง”

  • ปี พ.ศ 2491 โดยใช้อาคารเรียน ของ โรงเรียนย้อมนิสัยพานทอง (รื้อถอนไปแล้ว)

  • ปี พ.ศ 2493 ก่อสร้างโรงเรียนเสร็จ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบล พานทอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีชื่อว่า โรงเรียนพานทอง ได้รับงบประมาณ 150,000 บาทเป็นค่าที่ดิน 8 ไร่ 8,000 บาท ค่าปลูกสร้างอาคารเรียน 127,000 บาท ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 15,000 บาท เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ

  • ผู้บริหารท่านแรก คือ อาจารย์สำราญ มารคทรัพย์ สถานที่ตั้งเดิม ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่หมุ่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีบริเวณรอบๆ โรงเรียน มีการปลูกต้นสนเป็นแนวเขตแดน เป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า “โรงเรียนพานทองต้นสน”

  • ปี พ.ศ. 2524 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพานทอง สั่งให้โรงเรียนมาเปิดให้บริการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง บริเวณวัดหนองตำลึง ขณะเดียวกันก็เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ณ สถานที่ตั้งเดิม

  • ปี พ.ศ 2527 ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิม เปิดทำการสอน ณ ที่ทำการปัจจุบัน เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขประยูร ตำบลหนองตำลึง ห่างจาก Motor Way ไม่ถึง 500 เมตร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ม.6

  • ปี พ.ศ 2549 โรงเรียนผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน อำเภอพานทอง เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

  • ปี พ.ศ 2550 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม ในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

  • ปัจจุบันอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง