ข้อมูลพื้นฐาน
o1 : โครงสร้าง
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
o3 : อำนาจหน้าที่
o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 : ข้อมูลการติดต่อ
o6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 : Q&A
o9 : Social Network
o10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
o11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
o15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 : E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
o31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
o36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566