ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ชื่อ – สกุลช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายสรวง สุขสำราญ2490 – 2492
2นายสำราญ มารคทรัพย์2493 – 2497
3นายเจริญ ชยุติมันต์ดำรง2498 – 2509
4นายทรัพย์ ดาวบริบูรณ์2509 – 2515
5นายประทีป ลำดับวงศ์2515 – 2531
6นางอุไรวรรณ สุพรรณ2531 – 2532
7นายกรกิจ วุฒิสมบูรณ์2532 – 2535
8นายจำลอง ยินดี2535 – 2539
9นายวุฒิชัย วงศืวิไล2539 – 2542
10นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร2542 – 2543
11นายกิตติ ชคทานนท์2543 – 2545
12นายอุทัย สิงห์โตทอง2545 – 2550
13นายบัญชา วีระพันธุ์2550 – 2551
14นางสาวสิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์2551 – 2557
15นายราเชนทร์ มีทรัพย์2557 – 2559
16ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล2559 – 2561
17นายโกศล ดาราพิสุทธิ์2561 – 2561
18นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย2561 - 2564
19ดร.เจตปรียา ขำเสถียร2564 จนถึงปัจจุบัน