All Course

ID Course Name Duration Start Date
ITA Template
o06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o1 : โครงสร้าง
o10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o3 – อำนาจหน้าที่
o30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและและประพฤติมิชอบ
o36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BA-037 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 Weeks 24/07/2015
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Courses By Category

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *