xxxbom.com avthfull.com

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

All งานแนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายบริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศลิษา สิงห์โตทอง

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นางจิราภรณ์ เข็มทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นายเฉลิมชัย โทบุดดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นางสาวภัทราพร บุตรใสย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ดร.เจตปรียา ขำเสถียร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.