วิสัยทัศน์ โรงเรียนพานทอง

“โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ชุมชน”


เป้าหมาย

“นักเรียนและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน”พันธกิจ

1.) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

4.) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน