ดร.เจตปรียา ขำเสถียร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นางสาวภัทราพร บุตรใสย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นายเฉลิมชัย โทบุดดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นางจิราภรณ์ เข็มทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

นางศลิษา สิงห์โตทอง

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

ที่อยู่ : โรงเรียนพานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160