แผนผังบริเวณโรงเรียน

หมายเลข  1 คือ  อาคารเรียน  216 ค
หมายเลข  2 คือ  อาคารเรียน  108 ล
หมายเลข  3 คือ  อาคารเรียน  424 ล (พิเศษ)
หมายเลข  4 คือ  อาคารเอนกประสงค์ (ชมรมศิษย์เก่า)
หมายเลข  5  คือ  อาคารพยาบาล
หมายเลข  6 คือ  อาคารไชยา
หมายเลข  7 คือ  ธนาคารโรงเรียน
หมายเลข  8 คือ  อาคารปกครอง
หมายเลข  9 คือ  หอประชุมแบบ 100/27
หมายเลข  10 คือ  อาคารอุตสาหกรรม
หมายเลข  11 คือ  อาคารศิลปะดนตรี
หมายเลข  12 คือ  ห้องน้ำห้องส้วม
หมายเลข  13 คือ  โรงอาหารชั่วคราว
หมายเลข  14, 30,31 คือ  บ่อน้ำ
หมายเลข  15 คือ  ที่จอดรถครู
หมายเลข  16 คือ  สนามฟุตซอล
หมายเลข  17  คือ  หอพระ
หมายเลข  18  คือ  อาคารประชาสัมพันธ์
หมายเลข  19 คือ  สนามบาสเกตบอล
หมายเลข  20 คือ  อาคารหอประชุมแบบ  อบจ.
หมายเลข  21  คือ  สนามฟุตบอล
หมายเลข  22 คือ  อาคารพิธีการ
หมายเลข  23 คือ  ศูนย์การเรียนเกษตร
หมายเลข  24,25,26,27,28,29  คือ  บ้านพักครู