นางสาววลัย ศรีสุข

ครูชำนาญการ

นางระเบียบ จินตอารี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี แซ่โง้ว

ครูชำนาญการ

นายสุรัตน์ คราวกลาง

ครูผู้ช่วย