นายธีรวิทย์ เกษี

ครู หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางศลิษา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉลวย ประวุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาสินี เลี่ยงกี่

ครู

นางสาวสุภาพร พวงมาลัย

ครู

นางสาวสุภาพร พวงมาลัย

ครู