ว่าที่ร้อยตรีนริส มากดำ

ครู หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายโรจน์ไชโย กุลวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสา แสนคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิสา โตบรรเลง

ครูชำนาญการ

นางพิมพ์นภัสสรา ธีรนิติพันธ์

ครู