นางสาวสุนิษา นามเกิด

ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายภคะภณ แหยมตั้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ คำยศ

ครู

นายวิวัฒน์ กรีรัมย์

ครูผู้ช่วย